Odborní koordinátoři

Pošvářová, Miloslava, Ing., Ph.D.

Narozena: 4.10.1963

Bydliště: Brno, Slovanské nám.5, 612 00

Vzdělání

 • Gymnázium v Brně, Křenová 36 (1978-1982),
 • Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby (1982-1987),
 • Ph.D.: 2008, téma:  Metodika posuzování konstrukcí pozemních staveb vyrobených z patinující oceli pro soudní znalce -  vědní obor P3917 Soudní inženýrství

Zaměření

Vlastnosti stavebních materiálů, oceli, silničních stavebních materiálů, povlaků pro protikorozní ochranu oceli, povlaků pro ochranu betonu, technologie konstrukcí a provádění staveb, vývoj a aplikace diagnostických metod ve stavebnictví, výzkum a vývoj nových technologií.

Přehled zaměstnání

 • 1987-1990 České dráhy – Mostní obvod Brno, mostní inženýr, svářečský technolog
 • 1990-1993 České dráhy, Olomouc, samostatný odborně technický pracovník na oddělení mostů a tunelů – odpovědnost za technický dozor na stavbách mostů na jižní Moravě, supervize dopravních staveb
 • 1993-1995 Pontis Brno, jednatel, založení soukromé konzultační společnosti zaměřené na projektování a supervizi dopravních staveb
 • 1995-2006 Mott MacDonald Praha, vedoucí supervize pro Moravu
 • 2008 - současnost, částečný úvazek jako odborný asistent Ústavu pozemních staveb, VUT Brno, stavební fakulta

Odborné stáže

Výzkumné projekty za posledních 5 let

 • Výzkumný projekt MD ČR 1F82C/010/910 Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik pro dopravu, 2008-2009, odpovědný řešitel MMD
 • Výzkumný projekt MD ČR 1F82C/012/910 Hodnocení zbytkové únosnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z patinujících ocelí, 2008-2009, odpovědný řešitel MMD
 • Výzkumný projekt MPO FT-TA5/148, odpovědný spoluřešitel TANDEM Výzkum změn mechanických vlastností řízeně ochlazované betonářské oceli a další metody spojování, 2008-2010 MMD
 • Výzkumný projekt MD ČR CG911-050-910, 2009-2010, Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí, 2009-2010, odpovědný spoluřešitel MMD
 • Výzkumný projekt MD ČR Ověření speciální metodiky urychlených korozních zkoušek povlakových systémů protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, 2009-2010, odpovědný spoluřešitel MMD

Seznam pěti nejvýznačnějších publikací za posledních pět let

 • TKP MD ČR 19 Ocelové mosty a konstrukce, část A a část B, Mott MacDonald, 2008, 215 s. (podíl 100 %)
 • TP MD ČR 86 Mostní závěry, Pragoprojekt a Mott MacDonald, 2009 – před schválením, 250 s. (podíl 80 %)
 • TP MD ČR 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli, 1.díl Mott   MacDonald, 2008, 106 s. (podíl 100 %)
 • TP MD ČR 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli, 2.díl Mott   MacDonald, 2009 – před schválením, 120 s. (podíl 100 %)
 • TP MD ČR 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů, Mott   MacDonald, 2008,    132 s. (podíl 100 %)
 • TKP SŽDC (ČD) 19 Ocelové mosty a konstrukce, SŽDC, 2008, 130 s. (podíl 100 %)

Kudrna, Jan, Prof., Ing., CSc.

Narozen: 30.4.1946

Bydliště: Babice u Rosic, Zelená 231, 664 84

Vzdělání

 • Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně-Husovicích (1960-1963),
 • Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby (1963-1968),
 • CSc.: 1987, téma Navrhování vozovek v systému silničního hospodářství, vědní obor 36-02-09 Teorie a konstrukce inženýrských staveb, dopravní stavby silniční,
 • doc.: 1998, obor Teorie a konstrukce inženýrských staveb
 • Prof., 2010, obor Konstrukce a dopravní stavby.

Zaměření

Navrhování konstrukcí vozovek, jejich údržby a oprav, vývoj a aplikace měřicích metod a zařízení pro stanovování funkčních vlastností silničních stavebních materiálů, vývoj nových silničních materiálů, jejich zkvalitňování a používání odpadních a druhotných surovin, technologie stavby, údržby, oprav a recyklace vozovek.

Přehled zaměstnání

 • 1968 – 1991, Silniční vývoj Brno (vývojový pracovník, stavbyvedoucí, vědeckotechnický pracovník),
 • 1991 – doposud Vysoké učení technické, fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací (odborný asistent, vedoucí ústavu, docent, profesor)

Výzkumné projekty za posledních 5 let

 • Research project 5th frame programme SAMARIS, The Use of Scrap Tyres in Road Construction, VUT FAST, 2005.
 • Výzkumný projekt 1F45B/064/120 Protismykové charakteristiky povrchů pozemních komunikací podle evropských norem pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 2004 až 2007, VUT FAST, odpovědný řešitel příjemce
 • Výzkumný projekt MD CG723-065-910 Účinek dopravního zatížení na snižování protismykových vlastností povrchů vozovek a stanovení požadavků na ohladitelnost kameniva, 2007 až 2011, VUT FAST, odpovědný řešitel příjemce
 • Výzkumný projekt MPO 2A-3TP1/099 Technologie pro zlepšení povrchu vozovky na nehodových úsecích sítě pozemních komunikací, 2008 až 2011, VUT FAST, odpovědný řešitel příjemce
 • Výzkumný projekt MD CG923-038-910 Zlepšení trvanlivosti protismykových vlastností nově položených i opravených povrchů cementobetonových krytů. 2009 až 2010, VUT FAST, odpovědný řešitel příjemce.

Seznam pěti nejvýznačnějších publikací za posledních pět let

 • KUDRNA, J., VOJTĚŠEK A., Mališ.l., Nekula.l: Road skid resistance influence on the number of crash accidents, International conference on Save Roads, Budapešť, 2006, str. 6,
 • KUDRNA, J.; DAŠEK, O., Testing asphalt-rubber according to European standards and its use in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Asphalt Rubber 2009 - Road to Sustainability, ISBN 978-988-18681-1-4, Beijing Kun Tai Shi Ji Printing Co., Ltd., Nanjing, China, 2009, 19 s.
 • TP MD ČR 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT FAST, 2004, 106 s.
 • TP MD ČR 148 Hutněné asfaltové vrstvy s pojivem pneumatik modifikovaným pryžovým granulátem, VUT FAST, 2008, 22 s.
 • TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, VUT FAST, 2010, 100 s.

Členství v zahraničních organizacích

 • Člen předsednictva Agentury pro výzkum a vývoj na Slovensku, od 2007
 • Člen Editorial Bord of International Journal of Pavement Research and Technology, Taiwan od roku 2009

PAVLÍČEK, Jan, Doc., Ing., CSc. 

 Narozen: 27.4.1946

 Bydliště: B. Martinů 119, Brno, 602 00

Vzdělání:

 • Střední průmyslová škola stavební v Brně (1961-1965)
 • Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby (1965-1970)
 • CSc.: 1987, téma Regulace dopravy ve městech, vědní obor 36-02-09 Teorie a konstrukce inženýrských staveb
 • Doc.: 1993, téma Příspěvek k aplikaci kolejového systému Light Rail Transit v městech české republiky
 • Autorizace v oboru Dopravní stavby 1995
 • Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 2004

Odborné stáže:

 • Bulharsko 1980 – 3 měsíce, Vysoká škola stavební a architektury v Sofii
 • USA 1990 – 6 měsíců, Institut of Technology New Jersey

Přehled zaměstnání:

 • 1970 – 1972      Útvar hlavního architekta města Brna, jako samostatný projektant
 • 1972 – 1976      Dopravně inženýrská organizace města Brna, vedoucí oddělení
 • 1976 – 1996      Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Katedra dopravních staveb, ústav pozemních komunikací (odborný asistent, docent, vedoucí ústavu)
 • 1996 – 2000      Dopravní podnik města Brna, vedoucí oddělení rozvoje MHD
 • 2000 – 2008      Krajský úřad Jihomoravského kraje, vedoucí odboru dopravy
 • 2009 – doposud částečný úvazek jako Doc. Ústavu pozemních komunikací VUT FAST v Brně

DOVOLIL, Petr, Mgr.

Narozen: 27.11.1975

Bydliště: Jenštejn, Hradní 117, CZ-250 73

Vzdělání

 • Gymnázium v Hořicích, Husova 1414 (1990-1994),
 • Karlova univerzita v Praze, Právnická fakulta (1994-1999),

Zaměření

Veřejné zakázky a koncese, veřejná podpora z evropských fondů, pravidla, judikatura.

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2003 advokátní kancelář Váňa, Pergl a partneři, později Dáňa, Pergl a partneři - advokátní koncipient
 • 2003 - 2005 CWE, a.s. - výkonný ředitel a později ředitel pro rozvoj poradenské a konzultační společnosti
 • 2006 - současnost MOTT MACDODALD Praha, spol. s r.o. – interní právník a senior konzultant na regulace, právo související s investičními projekty, veřejné zakázky, veřejnou podporu, právo ČR i EU (včetně fondů EU).

Odborné stáže

Výzkumné projekty za posledních 5 let

Nevztahuje se

Seznam pěti nejvýznačnějších publikací za posledních pět let

 • Konference: Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 2008, Praha, 23.10.2008, Hotel Olympic, příspěvek: „Uplatnění pravidel veřejné podpory na služby obecného hospodářského zájmu v operačních programech ČR k realizaci dotačních programů ES 2007-2013“
 • Konference: Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 2009, Praha, 17.9.2009, Klub Lávka (Praha 1), příspěvek: „Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora - Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES“
 • Konference: „Veřejné zakázky – Stavební fórum“, 10.6.2010, Praha, příspěvek: „Efektivita veřejného investičního procesu - versus efektivita veřejného zadávání Analýza předpokladů v České republice“
 • Konference: „Veřejné zakázky po novelách“, 2.11.2010, Praha (Hotel Diplomat), příspěvek: „Transparentnost a efektivita veřejného nakupování versus veřejných zakázek – analýza předpokladů v České republice“
 • Novelizace zákona o cenách a její vliv na cenotvorbu v oblasti vodního hospodářství In: Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Roč. 59, č. 12 (2009), s. 430-431.